วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐานเครื่องจักรกล
Hydraulic System for Mechanical

รหัส : AU-HYD-10
วันที่จัดอบรม : จากเดิมวันที่ 16-19 ต.ค. 61 เลื่อนเป็น 30 ต.ค.-2 พ.ย.6
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

วิทยากร
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย            
ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)   
อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนว่รินทร์                        
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิค   

วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

จำนวนผู้เข้าอบรม
รับจำนวน 15 คน/รุ่น

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาn

**    * สมาชิก 10 %

  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อในการฝึกอบรม

1. หลักการ และกฎที่ควรรู้ของการจัดการระบบไฮดรอลิค

2. หน่วยวัดที่ใช้ในระบบไฮดอรลิคกับการนำไปใช้

3. โครงสร้างของระบบไฮดรอลิค

4. สัญลัษณ์ และหน้าที่ของปั็มไฮดรอลิคต่างๆ และที่มีผลต่ออุปกรณ์การทำงาน

5. สัญลักาณ์ หน้าที่ และการทำงานของวาล์วควบคุมชินดต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค

6. สัญลักษณ์ หน้าที่ และการทำงานของอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในระบบไฮดรลิค เช่น ไส้กรอง, ถังพักน้ำมัน และอุปกรณ์ถ่ายความร้อน

*** มีการนำชมงานนอกนอกสถานที่ วันที่ 3 ของการอบรม
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน