วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐานเครื่องจักรกล
Hydraulic System for Mechanical

รหัส : AU-HYD-10
วันที่จัดอบรม : 25-28 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

วิทยากร
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย            
ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)   
อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนว่รินทร์                        
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิค   

วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

จำนวนผู้เข้าอบรม
รับจำนวน 15 คน/รุ่น

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาn

วิทยากร

รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย  ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)

  เวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
  จำนวน วัน เวลา 8.30-16.00 .  ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  

  จำนวนผู้เข้าอบรม 

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น 


  ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

  โปรโมชั่น เมื่อ......

  เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

  เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อในการฝึกอบรม

1. หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์

2. การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ และสัญญลักษณ์ของอุปกรณ์

3. วงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์

4. การตรวจสอบความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิกส์

5. การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน