วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักการทำงาน และการวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกล
Opertion and Analysis of Hydraulic Circuit Diagram for Mechaical

รหัส : AU-HYD-11
วันที่จัดอบรม : 27-30 เมษายน 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

หลักสูตร หลักการทำงาน และการวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกล

วิทยากร
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์) 
อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิค

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 
จำนวน 4 วัน เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก 

จำนวนผู้เข้าอบรม 
15 ท่าน/หลักสูตร

   ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

   โปรโมชั่น เมื่อ......

   เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

   เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


  ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม

1.เคล็ดลับการเลือกใช้ และการใช้งานปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin แต่ละประเภท

2.รูปแบบกลไกการสึกหรอ และการเสื่ิอมสภาพของปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin

3.หลักการบำรุงรักษาแผนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ และลดทุนต้นของการบำรุงรักษาให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด

4.การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของปั๊มไฮดรอลิค

5.เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะการชำรุดสึกหรอของปั๊มไฮดรอลิคเพื่อปรับปรุงระบบ

6.หลักการทดสอบปั๊มไฮดรอลิคหลังจากการโอเวอร์ฮอล


ผู้ควรเข้ารับการอบรม  
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค 

หัวข้อการอบรม 
1. การวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
2. การประยุกต์การใช้งานของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์
     2.1 อุปกรณ์ครบคุมทิศทาง
     2.2 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
     2.3 อุปกรณ์ควบคุมความดัน
3. การวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลของบริษ้ัทที่เข้าอบรม
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน