วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร การลงทุน (ในการบำรุงรักษา) ตรงไหนให้คุ้มค่า (ซ่อมที่จะลดลง)
Maintenance Return of Investment (ROS) Analysis to Reduce Repairing Cost

รหัส : OA-102
วันที่จัดอบรม : 24 มกราคม 2563
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

หลักสูตร การลงทุน (ในการบำรุงรักษา) ตรงไหนให้คุ้มค่าซ่อมที่จะลดลง 

วิทยากร 
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์) 
University of Wales, Swansea, United Kingdom 

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 
เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก 

จำนวนผู้เข้าอบรม 
รับจำนวน 15 คน/รุ่น 

  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

  โปรโมชั่น เมื่อ......

  เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

  เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


ผู้ควรเข้ารับการอบรม 
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค 

หัวข้อการอบรม 
1. การซ่อม และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 
2. การบำรุงรักษาแผนใหม่ (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ 
และการบำรุงรักษาเชิงรุก 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลการชำรุด โดยการใช้เครื่องมือเจ็ดชนิดของคิวซี 
4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรเบื้องต้น 
5. การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์กับการวิเคราะห์หาวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม 
และคุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อลดค่าซ่อมเครื่องจักรเมื่อเสียDownload ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน