วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรกลโรงงาน
Preventive maintenance Planning for Industrial Machinery

รหัส : OA-101
วันที่จัดอบรม : 12 เมษายน 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

หลักสูตร การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรกลโรงงาน


วิทยากร  รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย 

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)
University of Wales, Swansea, United Kingdom
  

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 

เวลา 8.30-16.00 ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก
 

จำนวนผู้เข้าอบรม

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น


   ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

   โปรโมชั่น เมื่อ......

   เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

   เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


  ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม

1.เคล็ดลับการเลือกใช้ และการใช้งานปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin แต่ละประเภท

2.รูปแบบกลไกการสึกหรอ และการเสื่ิอมสภาพของปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin

3.หลักการบำรุงรักษาแผนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ และลดทุนต้นของการบำรุงรักษาให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด

4.การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของปั๊มไฮดรอลิค

5.เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะการชำรุดสึกหรอของปั๊มไฮดรอลิคเพื่อปรับปรุงระบบ

6.หลักการทดสอบปั๊มไฮดรอลิคหลังจากการโอเวอร์ฮอล


ผู้ควรเข้ารับการศึกษา
 ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

 หัวข้อการอบรม
1.               การบำรุงรักษากับการเพิ่มผลผลิต
2.               วงจรซีวิตเครื่องจักร และการเสื่อมสภาพ
3.               ไทรโบโลยีประยุกต์กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
4.               การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรกล (มอเตอร์, เฟือง, นิวแมติกส์, ไฮดรอลิค, ซีเอ็นซี)
5.               การเขียนใบรายการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

      6.               การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน