วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค (ปั้ม, วาล์ว, แบริ่ง)
Pump, Valve, Bearing Correctyive Maintenance (CM)

รหัส : OA-103
วันที่จัดอบรม : จากเดิม 26 ก.ค เลื่อนเป็น 16 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

วิทยากร

รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย  ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)

  เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 
  จำนวน วัน เวลา 8.30-16.00 .  ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  

  จำนวนผู้เข้าอบรม 

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น 


  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

  โปรโมชั่น เมื่อ......

  เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

  เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


  ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค


หัวข้อการอบรม

1.เทคโนโลยีการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคปั้ม, แบริ่ง และวาล์ว (Bosch Rexoroth, Saure Denfoss Daikin, MOOG)

2.การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค

3.การวิเคราะห์ RPN (Risk Priority Number) เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.การวิเคราะห์ FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) เพื่อค้นหารูปแบบการชำรุดในลักษณะต่างๆ

5.การวิเคราะห์ "กลไก" การชำรุด (Failure Mechanism Analysis) เพื่อแก้ไขอย่างถูกวิธีและได้ประสิทธิ์ภาพ

6.Work Shop วิเคราะห์การชำรุดของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน