วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และระบบไฮดรอลิกส์จาก 1.0 ถึง 4.0
Machinery and Hydraulic Maintenance from 1.0 to 4.0

รหัส : OA-111
วันที่จัดอบรม : 3 เมษายน 2563
สถานที่ : ศุนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก

วิทยากร  รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย 

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์) 
University of WalesSwanseaUnited Kingdom 
  

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 

เวลา 8.30-16.00 ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก 
 

จำนวนผู้เข้าอบรม

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น


   ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

   โปรโมชั่น เมื่อ......

   เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

   เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

   เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


  ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม

1.การบำรุงรักษาแบบ 1.0

2.การบำรุงรักษาแบบ 2.0

3.การบำรุงรักษาแบบ 3.0

4. การบำรุงรักษาแบบ 4.0


Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน