วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร การหล่อลื่นตลับลูกปีนเม็ดลูกกลิ้งแบบมืออาชีพ
Professional Rolling Bearing Lubrication

รหัส : OA-115
วันที่จัดอบรม : 13 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก

วิทยากร  รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย
ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)
University of Wales, Swansea, United Kingdom
  
เวลาและสถานที่ฝึกอบรม
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

จำนวนผู้เข้าอบรม
รับจำนวน 15 คน/รุ่น

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

โปรโมชั่น เมื่อ......

เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม

1.ความน่าเชื่อถือ และการชำรุดของเครื่องจักร
2.สาเหตุการชำรุดของตลับลูกปืน
3.การหล่อสื่นตลับลูกปีนอย่างมืออาชีพ
4.การเผ้าระวังตลับลูกปีน
5.การควบคุมความสะอาดของสารหล่อสื่น
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน