วิจัยและฝึกอบรม

ความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือ เครือข่ายการฝึกอบรมระหว่าง บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด กับสถาบันไทย–เยอรมัน เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ภารกิจหลัก คือ การให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบำรุงรักษาเครื่องจักรไฮดรอลิค และนิวแมติกส์เชิงรุก ทั้งแบบหลักสูตรทั่วไป (Public Training) และแบบตามความต้องการของลูกค้า (In-House Training) รวมถึงกิจกรรม (Road Show) โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำทีมโดย รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ผอ.หลักสูตรฝึกอบรม และดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ผู้บริหารโครงการ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก ภายใต้กองทุนเคี้ยงล้ง เพ็กจูเพื่อการศึกษา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาเยาวชน และส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กที่ขาดแคลนต่อไป

aerofluid
aerofluid