กลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิค จึงได้จัดตั้งศูนย์ ซ่อมบํารุงที่ได้มาตรฐานการยอมรับจากผู้ผลิต อาทิ REXROTH BOSCH GROUP, HYDAC, SAUER DANFOSS DAIKIN และ HAWE

ภายในโรงงานบนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม. ประกอบด้วยพนักงานประจำ จำนวน 20 คน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ Overhead Crane จำนวน 4 ตัวรองรับน้ำหนักได้กว่า 5 ตัน อีกทั้งทดสอบไฮดรอลิคปั้ม และมอร์เตอร์ด้วยเครื่อง Hydraulic Test Bend ซึ่งรองรับอัตราการไหลสูงสุด 1,200 ลิตร/นาที และทดสอบได้มากกว่า 200 แรงม้า


ด้วยการผ่านระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ทำให้ศูนย์ฯ มีขั้นตอนการบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจรับสินค้าจากลูกค้า จนกระทั้งกระบวนการพิสูจน์ทราบ และตรวจสอบสภาพเพื่อประเมิณค่าใช้จ่าย เมื่อได้รับการอนุมัติก็จะดำเนินการประกอบภายใต้ห้องที่ควบคุมอุณภูมิ และปริมาณฝุ่น จากนั้นจะทำการทดสอบประสิทธิ์ภาพ พร้อมรายงานผลการทดสอบให้ลูกค้าทราบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ทดสอบ ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

Proportional & Servo Vale บริการตรวตเช็ค, ปรับตั้งวาล์วควบคุมชนิดแม่นยำสูง ด้วยเครื่องล้างแบบ Ultrasonic และทำการทดสอบ (Hydraulic Test Stand) ด้วยเครื่องมือพิเศษ Valve Checker จาก Rexroth Bosch Group และ MOOGนอกจากนี้ ยังรับทดสอบประสิทธิภาพปั้ม และระบบไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องจักร ด้วยเครื่องทดสอบไฮดรอลิค (Hydraulic Test Stand) มือวัดที่มีความแม่นยำสูงจาก HYDAC รองรับการประมวลผลได้มากกว่า 10 จุด ในรูปแบบของอัตราการไหล, ความดัน, อุณหภูมิ, ความเร็วรอบ และกระแสไฟ สามารถทดสอบอัตรการไหลมากกว่า 1,000 ลิตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง มีระบบการบันทึกผลการทดสอบในรูปแบบของกราฟ และตัวเลขด้วยเครื่อง Data Recorder ที่มีความละเอียดในการอ่านค่า 0.1 ms. เพื่อวัดประสิทธิภาพของปั้ม และมอเตอร์ไฮดรอลิค