โปรแกรมการบำรุงรักษา

ตรวจสอบ Proportional & Servo Valve

 • การตรวจวัดบนเครื่องทดสอบ
 • เปลี่ยนไส้กรองภายใน
 • เรารับตรวจสอบให้กับแบรนด์ BOSCH REXROTH, MOOGSystem Inspection

ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบ

 • ด้วยประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับจากบริษัทตัวแทนผู้ผลิต อาทิ REXROTH BOSCH GROUP, SAUER DANFOSS DAIKIN, HYDAC, MOOG, HAWE, SIEMENS และอื่นๆ
 • ทำให้เราสามารถออกแบบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้สร้างเครื่อง

วิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิค

Mobile & Industry

กําจัดสิ่งปนเปื้อนในระบบไฮดรอลิค

จากประสบการณ์งานซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิคพบว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้ระบบไฮดรอลิคชํารุดเสียหาย 75% เกิดจากสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในนํ้ามันไฮดรอลิค ส่งผลให้เกิดการทํางานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยําสูง ทําให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่สั้นลง

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท แอโรฟลูอิด จํากัด จึงร่วมมือกับ HYDAC ซึ่งเป็นผู้นําเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ตรวจสอบ และกําจัดสิ่งปนเปื้อนในระบบไฮดรอลิคจากประเทศเยอรมัน และที่ปรึกษาด้านการป้องกันการสึกหรอในระบบไฮดรอลิครศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย พร้อมด้วยทีมงานผู้ชํานาญการกว่า 20 ปี เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาวะนํ้ามันไฮดรอลิค และให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน และการจํากัดสิ่งปนเปื้อนในระบบไฮดรอลิค เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฮดรอลิคให้กับทุกภาคอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์สารหล่อลื่น

สภาพของน้ำมัน
 • Oxidation
 • Nitration
 • Viscosity @ 40 °C or 100°C
 • Total Acid Number
สภาพสิ่งสกปรก สารปนเปื้อน
 • ฝุ่นละออง เศษโลหะ
 • Filterqram Analysis
 • Photo 40X และ 100X
 • เปอร์เซ็นน้ำ ความชื้นทดสอบ
  Keel Fisher
 • Particle Count (Oil Cleanliness) NAS1638 and ISO 4406
 • Gravimetric Analysis
สภาพของจารบี
 • Consistency Test
 • Oil Bleaching Test
 • Contamination Test

บริการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันด้วย Mobile Lab Van

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบผลการวิเคราะห์น้ำมันแบบเร่งด่วน เรามีรถทดสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab Van) พร้อมสำหรับให้บริการที่หน้างาน เพื่อวิเคราะห์หาชนิดของสิ่งสกปรกรวมถึงแนะนำการป้องกัน และกำจัดสิ่งสกปรกในระบบไฮดรอลิค ด้วยเครื่องมือป้องกัน (Filtration Unit) ที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานผู้ชำนาญการ และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ

บริการตารวจวัดอนุภาคสิ่งสกปรกจาก Electric Particle Count

สามารถวัดค่าระดับความสะอาดของน้ำมันเป็นค่ามาตรฐาน NAS 1638, ISO 4406 และ SAE AS 4059 Standard เพื่อวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของสิ่งสกปรก และนำไปสู่แนวทางการป้องกันเชิงรุกต่อไป

บริการงาน Flushing

ดำเนินการ Flushing Hydraulic System เพื่อควบคุมระดับสิ่งสกปรกให้เหมาะสมต่อการใช้งานของระบบไฮดรอลิคแต่ละประเภท โดยการติดตั้งชุดกรอ (Off-Line Filtration Unit)

Clean Tank

ดำเนินการทำความสะอาด Hydraulic Tank สำหรับงาน Shut Down หรือติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ที่ตกตะกอนในถัง และควบคุมระดับสิ่งสกปรกให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมกับระบบไฮดรอลิค

De-Watering

หากตรวจพบมีปริมาณน้ำมากกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทางแอโรฟลูอิดสามารถกำจัดน้ำออกจากน้ำมันโดยวิธี Dewatering ด้วยเครื่อง Fluid Fqua Mobile (FAM) ซึ่งเป็นวิธีการกลั่นน้ำในสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิห้อง สามารถกำจัดน้ำได้ในขณะที่เครื่องจักรทำงาน