ความรับผิดชอบต่อสังคม


เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิเคี้ยงล้ง เพ็กจู เพื่อการศึกษา (KIANG LONG PAGJU FUND FOR EDUCATION) ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษา และการกีฬาแก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณะกุศลกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ แก่สังคมโดยรวม
  3. พัฒนาชุมชนด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แก่สังคมโดยรวม
  4. ค้นคว้าวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และความคิดเห็นกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  6. มูลนิธิฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริม และสนับสนุนสังคม ดำเนินงานในฐานะองค์กรอิสระ โดยมิได้แสวงหาผลประโยชน์ และกำไร


KIANG LONG PAGJU FUND FOR EDUCATION

คณะกรรมการมูลนิธิMr. Kritsda Ukarapattayakul
ดร. กฤษดา อัครพัทธยากุล
ประธานกรรมการ

คุณ จักรกฤษณ์  อิสริยชัยกุล 
นายจักรกฤษณ์ อิสริยชัยกุล
รองประธานกรรมการ

นายวิวัฒน์  สรวงสุธาร
นายวิวัฒน์ สรวงสุธาร
กรรมการและเหรัญญิก

Mr. Somkiat    Emchaeng
รศ.ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย
กรรมการ